Vi erbjuder nu även färdiga DTF - transferdekaler

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (“Avtalet”) är tillämpliga vid köp av Profilea AB:s (559470-8561) (“Bolagets”) tjänster. Avtalet avser olika former av tjänster och produkter (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Bolaget efter beställning från kund (“Klienten”).

1.2 Vid accept av offert eller inlett uppdragsförhållande anses Klienten ha mottagit, läst och samtyckt till dessa allmänna villkor och Bolagets Integritetspolicy, och är bunden till vad som stadgas i avtalet.

1.3 De allmänna villkoren i detta Avtal utgör hela Avtalet mellan Kunden och Bolaget och ersätter alla eventuella tidigare överenskommelser.

1.4 Bolaget och Klienten benämns även i Avtalet gemensamt ”Parterna” eller var för sig ”Part”.

1.5 Villkoren gäller, med förbehåll för eventuella ändringar enligt avsnitt 15 nedan, för samtliga Tjänster som Bolaget tillhandahåller Klienten (detta innefattar även tjänster som kan komma att tillhandahållas efter det ursprungliga uppdraget).

2. Tjänsten

2.1 Bolaget tillhandahåller Tjänster inom marknadsföring. Bolagets huvudsakliga tjänsteerbjudanden består av webbdesign, webbstrategi, design- och kommunikationskoncept, varumärkesstrategi, grafisk formgivning, originalarbete, och copywriting

2.2 Bolaget tillhandahåller utöver huvudområdena ovan även relevanta tilläggstjänster så som webbsupport, hosting och serviceavtal, förmedling av produktionstjänster, profilering, film och fotografering samt övriga tjänster som krävs för produktionerna.

2.3 Bolaget erbjuder även serviceavtal för att kunna tillgodose Klientens behov av uppdateringar, tekniskt underhåll och annan rådgivning som behövs avseende t.ex. webbplatser. Detta kan avse skydd i form av backup, brandväggar och säkerhetscertifikat men även annan löpande rådgivning.

2.4 Övriga tjänster som kan komma att tillhandahållas av Bolaget efter särskilda önskemål från kund omfattas av innehållet i detta Avtal.

2.5 Efter inlett uppdragsförhållande hålls vid behov ett uppstartsmöte för att samla tillräckligt underlag för utförande av Tjänsten. Därefter sker löpande avstämningar med Klient tills dess att leverans sker. Beroende av vilken omfattning Tjänsten har kan processen komma att se annorlunda ut. Vid det fall då Klient avviker från upplagd tidsplan för Tjänsten kan leverans av uppdraget fördröjas och tidsplanen ändras.

2.6 Bolagets tjänster och arbetsprodukter utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenteras för Bolaget. Bolaget har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

2.7 Tjänsten debiteras enligt nedan, se klausul 7.

3. Hantering av personuppgifter

3.1 Avseende behandling av personuppgifter se Integritetspolicy på bolagets webbsida eller maila hej@profilea.se för mer information.

4. Bolagets åtaganden

4.1 Bolaget har rätt att vidta de åtgärder som anses nödvändiga eller önskvärda för tillhandahållandet av Tjänsten såvida inte Klient meddelar något annat. Skäliga kostnader kan komma att debiteras därefter.

4.2 Bolaget förbinder sig att tillhandahålla Tjänsten i den utformning som Klienten beställt.

5. Klientens åtaganden

5.1 Klienten garanterar genom ingående av detta Avtal att den är behörig att sluta Avtalet.

5.2 Klienten får ej använda Tjänsten på ett sätt som strider mot god sed eller svenska och internationella lagar eller förordningar.

5.3 Klienten får inte använda Tjänsten för olaglig verksamhet.

6. Immateriella rättigheter

6.1 Samtliga rättigheter förknippade med Kundens hemsida eller annan rättighet (inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) tillkommer Kunden. Bolaget erhåller inte någon rätt utöver vad som uttryckligen anges i dessa villkor, exempelvis vid uppbyggnad av landningssida äger Bolaget domänen och innehållet på sidan – domän och innehåll kan köpas ut av Kunden om Bolaget godkänner detta separat. Priset bestäms av Bolaget. Vidare äger rättigheterna till Tjänsten och det innehåll som laddas upp och/ eller skapas däri av Kunden. Vidare erhåller Bolaget rätten att använda detta material i marknadsföringssyfte. Övrigt material såsom texter, bilder, logotyper etc. som finns på profilea.se eller andra sidor som ägs av Bolaget är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar. Om logotyp som utformats av Bolaget liknar eller påminner om en annan logotyp som har upphovsrätt, ska Bolaget inte hållas ansvarig om bolaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att inte förväxlas med annan logotyp.

6.2 Om Klient önskar ta del av den designfil som har använts vid tillverkandet av Produkten eller det löpande projektet är det upp till Bolaget att avgöra om detta kan ske. Om så sker har Bolaget rätt att ta ut en separat avgift.

7. Fakturering och betalning

7.1 Fakturering kan komma att ske löpande eller efter levererat resultat beroende på Tjänstens omfattning och form. Fakturering avseende Tjänster av större omfattning sker som utgångspunkt med en startavgift (en viss procent av Tjänstens totala faktureringsvärde) och därefter skickas fakturor löpande under projektets gång. Slutfaktura skickas i samband med leverans av projektet. Tjänster som är mindre omfattande faktureras efter levererat resultat.

7.2 Vid de fall Klient inte är anträffbar och en månad har passerat avbryts projektet och Klient faktureras för utarbetad tid. Förskottsbetalning betalas inte tillbaka om projektet avbryts av Klient.

7.3 Betalning ska vara Bolaget tillhanda senast 14 dagar efter utställd faktura om annat inte överenskommits. Felaktigheter i en faktura måste reklameras av Klienten. 

7.4 Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. Bolaget förbehåller sig rätten att pausa de tjänster Klienten har tills dess att skulden är reglerad.

7.5 Anser Klient att fakturan är felaktig ska den bestridas innan förfallodagen löpt ut.

7.6 Fakturering av abonnemangstjänster ställs ut varje månad den första (1). Vid godkänd offert innan månadens tjugonde (20) dag ställs faktura ut för innevarande månad. 

8. Sekretess

8.1 Parterna förbinder sig att inte, varken under Avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information som Parterna erhållit från den andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som Parts affärshemlighet. Part ska också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående. Med Parts affärshemlighet avses sådan information som Parten själv inte gjort allmänt känd eller gjorts allmänt känd av andra Parten genom brott mot detta avtal.

8.2 I det fall Bolaget enligt lag är skyldig att lämna uppgifter anses Klienten ha samtyckt till att sådan uppgift lämnas. Sådana uppgifter kan avse, men är ej begränsat till, fakturerade belopp till Skattemyndigheten.

9. Tillgänglighet

9.1 Vi hanterar kund- och supportärenden vardagar under kontorstid. Vid supportärenden räknar vi med att ge en återkoppling kring ärendet inom två arbetsdagar.

10. Klagomål och krav

10.1 Om Klient av något skäl är missnöjd med en Tjänst och vill framställa klagomål ska detta skickas till info@profilea.se.

10.2 Klagomål framställs skriftligen. För att klagomålet ska kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid men inte senare än sex månader efter den tidpunkt Klient fick kännedom (eller, efter rimliga efterforskningar, kunde ha fått kännedom) om felet eller försummelsen.

10.3 Fel som inte orsakats av Bolaget och som inte gäller beställningen kommer att debiteras utifrån rådande timtaxa vid eventuellt avhjälpande.

11. Avtalstid och avtalets upphörande

11.1 Detta avtal och villkor träder i kraft när Klienten godkänt offert eller erhållit orderbekräftelse, eller när annan typ av avtal hänvisar till dessa allmänna villkor. 

11.2 Avtalet gäller, om inte annat avtalats, under 12 kalendermånader avtalets ingående. Har inte avtalet sagts upp av endera part senast tre (3) kalendermånader innan avtalets förfallodatum, förlängs avtalet med automatik med samma avtalslängd som föregående period och med samma uppsägningstid.

12. Avtalsbrott och skadestånd

12.1 Om någon av Parterna väsentligt bryter mot villkor i detta Avtal har motstående Parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Den skadelidande Parten ska av den andra Parten i detta Avtal erhålla skäligt skadestånd för sådan skada som uppstår på grund av avtalsbrottet.

12.2 Vid avtalsbrott ska den skadegörande Parten ersätta direkt skada som åsamkats den skadelidande.

12.3 Skadeståndet skall inte i något fall överstiga ett prisbasbelopp.

13. Force Majeure

13.1 Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen förhindras eller försvåras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll, såsom, men ej begränsat till, lagbud, personalavgång, arbetskonflikt, naturkatastrof, krig eller myndighetsbestämmelser och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller förhindra, ska detta utgöra befrielsegrund för ansvar för dröjsmål, skadestånd och/eller annan påföljd.

14. Ansvarsbegränsningar

14.1 Detta Avtal reglerar endast förhållandet mellan Bolaget och dess Kunder.

14.2 Bolaget ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing, goodwill eller annan förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada.

14.3 Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Klienten använt Bolagets arbetsresultat eller råd i något annat ärende eller för något annat ändamål än för vilket de var avsedda.

14.4 Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Bolagets kontroll som Bolaget skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Bolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

14.5 Bolagets sammanlagda och totala ansvar skall inte i något fall överstiga ett prisbasbelopp.

15. Ändringar och företräde

15.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Bolaget. Dessa ändringar ska vara skriftliga för att vara giltiga.

15.2 Om Bolaget har angett särskilda villkor i förhållande till ett uppdrag eller del av ett uppdrag ska dessa villkor äga företräde framför de allmänna villkoren om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

16. Tillämplig lag och tvistlösning

16.1 Dessa allmänna villkor, och eventuella särskilda villkor för uppdraget jämte samtliga frågeställningar med anledning av dem, Bolagets uppdrag och tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.

16.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan parterna.

Om parterna kommer överens om en förlikning innebärande att Kunden ska erlägga kapitalbelopp till Bolaget ska denna förlikning överenskommas i skrift. Betalning ska därvid erläggas Bolaget inom 10 dagar från överenskommelsens undertecknande. Tvisten ska i annat fall provas med Borås Tingsrätt som första instans och enligt Svensk lag. Det språk som ska användas är svenska.

17. Villkors ogiltighet

17.1 Skulle något villkor i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltigt, skall det inte medföra att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Parterna förbinder sig att så långt som möjligt söka jämkning i fråga om villkors ogiltighet.

Intresserad av hemsida liten?

Fyll i kontaktformuläret - Vi hör av oss inom 24 timmar!

Offertförfrågan

Fyll i kontaktformuläret och berätta mer om vad du vill ha hjälp med - Vi hör av oss inom 24 timmar!